ระบบฐานข้อมูล ยานพาหนะ/เครื่องมือช่าง

โดย พ.ท.กำชัย กุศลทรามาส (รอง ผบ.ช.พัน.๖๐๒)

วัตถุประสงค์ของระบบ

ปัจจุบัน กองพลทหารช่าง เป็นหน่วยงานหลักของกรมการทหารช่างในการปฏิบัติภารกิจตอบสนองกองทัพบก ซึ่งภารกิจที่ได้รับ นอกเหนือจากภารกิจตามนโยบายและแผนงานตามวงรอบปกติแล้ว ยังต้องปฏิบัติภารกิจอื่นอันเนื่องจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย การปฏิบัติการฟื้นฟูและการก่อสร้างเพื่อการพัฒนาต่างๆ ซึ่งหลายๆภารกิจที่ผ่านมามีลักษณะเป็นการปฏิบัติฉับพลัน ซึ่งหน่วยฯ จะต้องตอบสนองต่อภารกิจได้อย่างทันท่วงที

การที่หน่วยฯจะมีขีดความสามารถตอบสนองการปฏิบัติภารกิจต่อหน่วยเหนือได้ทันท่วงทีนั้น จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีระบบการวางแผนและสั่งการ ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้นได้นั้น จะต้องมาจากระบบฐานข้อมูลทรัพยากรต่างๆของหน่วย ระบบข้อมูลพื้นที่ปฏิบัติการ ที่มีความเที่ยงตรงและแม่นยำ เชื่อถือได้ อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการให้ข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ และการตกลงใจของผู้บังคับบัญชา ส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามคำกล่าวที่ว่า “ รู้เขา รู้เรา รู้ภูมิประเทศ รู้ลมฟ้า รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง”

Since 6 December 2012
by Lt.Col.Kumchai. ; kkumchai@hotmail.com
ผู้ใช้งานระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :